Заграниця

Інформаційно-аналітичний дайджест для всіх, хто їде за кордон або залишається вдома

ГОЛОВНА - АРХІВ - Новини - Аналітика - Імміграція - Візи - Робота - Освіта - Інтеграція - Туризм - Аеробус - Автотур - Гроші - Нерухомість - Шопінг - Фотокадр - Країнознавство - Культура - Гід гурмана - Мандри - Дивосвіт - Зона закону - Безпека - Просто життя - Особистий досвід - Спортивний інтерес - Здоров'я - Технології

«Заграниця» №15 (120)

ЗОНА ЗАКОНА


Витребування та легалiзацiя документiв. Iнформацiя по спадкуванню – 2

15/4/2002

Пам'ятка по легалiзацiї документiв в МЗС України

1. Департамент Консульської служби МЗС України у вiдповiдностi з положеннями Вiденської конвенцiї про консульськi зносини 1963 року, Консульського статуту України, затвердженого Указом Президента України N127/94, здiйснює легалiзацiю документiв, виданих офiцiйними установами України i призначених для використання за кордоном. Україна не є Членом Гаазької конвенцiї про вiдмову вiд легалiзацiї iноземних офiцiйних документiв, тому на її територiї дiє багатоступенева процедура легалiзацiї.

2. Департамент Консульської служби легалiзує наступнi документи:

* оригiнали офiцiйних документiв нового українського зразка, виданi органами реєстрацiї актiв громадянського стану, засвiдченi обласним управлiнням юстицiї в тiй областi, де вони виданi, управлiнням юстицiї АР Крим, мiським управлiнням юстицiї для мiст Києва та Севастополя, Центральним та Лiвобережним РАГС м. Києва;

* оригiнали документiв про освiту мiжнародного зразка легалiзуються у супроводi листа-заявки вищого навчального закладу, що видав документи, засвiдченого у мiнiстерствi, яке курує вiдповiдний навчальний заклад;

* копiї, переклади та iншi документи, засвiдченi або виданi державними нотарiусами, засвiдченi в Мiнiстерствi юстицiї України.

Пiсля легалiзацiї в Департаментi Консульської служби офiцiйнi документи повиннi бути засвiдченi в дипломатичному представництвi тiєї країни, де вони будуть використовуватись.

3. Департамент Консульської служби не легалiзує документи, складенi на територiї iноземних держав. Такi документи повиннi бути легалiзованi в консульськiй установi України в державi походження документiв. У разi вiдсутностi в країнi походження документiв консульської установи України, iноземнi документи можуть бути легалiзованi Департаментом Консульської служби МЗС України, за умови їх засвiдчення в МЗС країни походження документiв та в консульськiй установi цiєї країни, що представляє її iнтереси в Українi.

4. Документи вiд фiзичних осiб приймаються на легалiзацiю при наявностi паспорта або iншого документа, що засвiдчує особу, при легалiзацiї довiдок про сiмейний стан обов'язкова наявнiсть загальногромадянського паспорта. В разi необхiдностi здати на легалiзацiю документи, що належать або виписанi на iм'я iншої особи, заявник повинен надати нотарiальне доручення вiд власника документiв. Доручення, видане компетентними органами iноземної держави, повинно бути засвiдчене Консульською установою України, яка дiє в цiй державi.

5. Документи вiд юридичних осiб приймаються на легалiзацiю у супроводi листа-заявки на бланку з реквiзитами та печаткою, в якому зазначаються перелiк документiв, мета, з якою вони легалiзуються, данi про особу, яка уповноважена здати документи. При необхiдностi пiдтвердити факти, викладенi в документах, що легалiзуються, ДКС МЗС може вимагати пред'явлення додаткових документiв.

6. Усi громадяни, якi здають документи на легалiзацiю, заповнюють заявку-анкету.

7. За легалiзацiю справляється консульський збiр, який сплачується пiсля здачi документiв на легалiзацiю безпосередньо в ощаднiй касi, розташованiй в будинку МЗС України:

* документи вiд громадян України – 8 гр.;
* документи вiд юридичних осiб та органiзацiй, що стосуються їх дiяльностi – 85 гр.;
* документи вiд осiб, якi не є громадянами України – 17 гр.;
* розгляд звернення про легалiзацiю документiв – 8 гр.

8. Документи оформлюються на наступний робочий день з дня прийому. За оформлення документiв у термiновому порядку протягом одного робочого дня стягується подвiйний тариф консульського збору.

9. Вiддiл легалiзацiї документiв Департаменту Консульської служби працює всi робочi днi:

* прийом документiв – 9:30-13:00;
* видача легалiзованих документiв – 16:00-17:30 (п'ятниця – 16:00-16:45);
* адреса ДКС МЗС: 01018, м. Київ, пл. Михайлiвська;
* телефон для довiдок з питань легалiзацiї: (044) 293-44-88, 212-83-92;
* факс: (044) 293-00-66.

10. Консультацiю щодо легалiзацiї можна отримати вiд працiвникiв ДКС МЗС в кабiнах N 2, 3. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть iнформацiї, отриманої з iнших джерел, ДКС МЗС не несе.

11. Правила, викладенi в цiй пам'ятцi, можуть змінюватись.

12. Правила консульської легалiзацiї в консульських установах iноземних держав в Українi можна отримати лише вiд цих консульств. Департамент Консульської служби у зв'язку з обмеженими технiчними можливостями не здiйснює листування по системi «Internet».

Iнформацiя по спадкуванню

Консульськi установи України сприяють захисту прав та iнтересiв громадян України у вирiшеннi спадкових питань вiдповiдно до законодавства України.

Департамент Консульської служби захищає спадковi права громадян України, якi мають право на спадок за законами країни вiдкриття спадщини та якi мають право на спадщину в Українi вiдповiдно до Статей 524-564 Цивiльного Кодексу України. У випадку вiдсутностi вiдповiдних мiжнародних норм або невiдповiдностi мiж законодавством країни вiдкриття спадщини та чинним законодавством України можливе ускладнення розгляду питань по вiдкритiй за кордоном спадщинi.

Для розгляду Департаментом Консульської служби або консульськими установами України за кордоном питань, пов'язаних iз спадщинами, вiдкритими на користь громадян України, необхiдно вказувати наступну iнформацiю:

1. Данi про спадкодавця:

1.1. прiзвище, iм'я та по батьковi (зазначити всi прiзвища, якi мала ця особа);

1.2. дата та мiсце реєстрацiї смертi;

1.3. громадянство;

1.4. останнє мiсце постiйного проживання;

1.5. iншi данi, що можуть мати значення для встановлення спадкоємцiв.

2. Данi про спадкоємцiв:

2.1. прiзвище, iм'я та по батьковi (зазначити всi прiзвища, якi мала ця особа);

2.2. родиннi, шлюбнi чи iншi зв'язки зi спадкодавцем;

2.3. громадянство;

2.4. мiсце постiйного проживання;

2.5. мiсце проживання на момент отримання iнформацiї про вiдкриту спадщину.

3. Iнформацiя щодо спадкового майна:

3.1. час та мiсце вiдкриття спадщини;

3.2. наявнiсть або вiдсутнiсть заповiту;

3.3. склад спадкового майна (нерухомого та рухомого майна, а також грошовi та iншi заощадження, у тому числі банкiвськi рахунки, цiннi папери тощо);

3.4. мiсцезнаходження нерухомого майна, якщо воно входить до складу спадщини.

4. Iнформацiя про особу, вiд якої надiйшло повiдомлення про вiдкриту спадщину, а також осiб, якi займаються спадщиною:

4.1. прiзвище, iм'я та по батьковi для фiзичної особи;

4.2. мiсце роботи, посада;

4.3. адреса, телефон, факс;

4.4. вiдношення до вiдкритої спадщини;

4.5. адреси, телефони, факси юридичних або фiзичних осiб, якi займаються спадщиною (адмiнiстратори, виконавцi тощо);

4.6. особливостi законодавства про спадщину країни, в якiй вона вiдкрилася.

При отриманнi iнформацiї про вiдкриту спадщину у виглядi грошових заощаджень, що зберiгаються в банкiвських установах, додатково повiдомляються реквiзити вiдповiдного банку (назва банку, номера рахункiв, мiсце та час вчинення вiдповiдного вкладу та ін.).

ДКС МЗС та консульськими установами України за кордоном розглядається також iнша iнформацiя, яка може бути виявлена пiд час з'ясування обставин спадкових справ.

Згiдно зi Статтею 36 Консульського Статуту України «консул вживає заходiв для охорони майна, що залишилося пiсля смертi громадянина України».

Сприянням у вирiшеннi спадкових питань за кордоном та розшуком спадкоємцiв займаються адвокати Української iноземної юридичної колегiї «Укрiнюрколегiя» (01034, Київ, вул. Золотоворiтська, 2-а; тел.: (044) 234-52-08, 246-53-90, 246-53-91, 246-53-92, факс: (044) 229-28-35; E-mail: admin@ukrinur.kiev.ua).

Підготовлено за матеріалами офіційного веб-сайту МЗС України – www.mfa.gov.ua

_ЖИЗНЬ В РИТМЕ САЛЬСЫ
Как колумбийцам удалось сохранить свое знаменитое умение радоваться жизни

В ЕВРОПУ – БЕЗ ВИЗ
Что должны знать украинцы, чтобы успешно воспользоваться безвизовым режимом с ЕС

ВЫЖИТЬ В ЧУЖОЙ СТРАНЕ
Часто незнание иностранных языков и непонимание местных обычаев приводят к недоразумениям


ГОЛОВНА - АРХІВ - Новини - Аналітика - Імміграція - Візи - Робота - Освіта - Інтеграція - Туризм - Аеробус - Автотур - Гроші - Нерухомість - Шопінг - Фотокадр - Країнознавство - Культура - Гід гурмана - Мандри - Дивосвіт - Зона закону - Безпека - Просто життя - Особистий досвід - Спортивний інтерес - Здоров'я - Технології

«Заграниця» - інформаційно-аналітичний дайджест про еміграцію, роботу, навчання та відпочинок за кордоном


E-mail: info@zagranitsa.info
© «Заграниця» (1999-2024)