Заграниця

Інформаційно-аналітичний дайджест для всіх, хто їде за кордон або залишається вдома

ГОЛОВНА - АРХІВ - Новини - Аналітика - Імміграція - Візи - Робота - Освіта - Інтеграція - Туризм - Аеробус - Автотур - Гроші - Нерухомість - Шопінг - Фотокадр - Країнознавство - Культура - Гід гурмана - Мандри - Дивосвіт - Зона закону - Безпека - Просто життя - Особистий досвід - Спортивний інтерес - Здоров'я - Технології

«Заграниця» №15 (120)

ЗОНА ЗАКОНА


Витребування та легалiзацiя документiв. Iнформацiя по спадкуванню

15/4/2002

Витребування документiв iз-за кордону

Департамент Консульської служби (ДКС) Міністерства закордонних справ України здiйснює витребування документiв iз-за кордону через посередництво дипломатичних представництв та консульських установ України. Документи соцiально-правового характеру можуть бути витребуванi на пiдставi клопотань громадян, якi проживають на територiї України.

Порядок витребування документiв передбачає заповнення анкет, якi надсилаються заявникам на їх письмовi звернення до ДКС.

За витребування документа iз заявника стягується консульський збiр вiдповiдно до тарифу (8 гривень для громадян України та 17 гривень для iноземців та осiб без громадянства). В разi вiдсутностi в архiвах вiдповiдних даних консульський збiр не повертається.

Витребування, якi не належать до компетенцiї ДКС

Всi питання стосовно нарахування та виплати компенсацiй за перебування на примусових роботах пiд час другої свiтової вiйни належать до компетенцiї Українського нацiонального фонду «Взаєморозумiння i примирення» (01004, Київ, вул. Басейна, 1/12; тел.: (044) 224-65-55, 224-43-19).

В разi вiдсутностi в архiвах України документiв про перебування на примусових роботах або в концтаборах в Нiмеччинi, для оформлення запиту до Мiжнародної Служби розшуку необхiдно звертатись до Служби розшуку Нацiонального товариства Червоного Хреста України (01004, Київ, вул. Пушкiнська, 30).

Громадяни можуть безпосередньо звертатись до Мiжнародної Служби розшуку (Internationaler Suchdienst, 5-9, Globe Allee, 34444 Arolsen, Bundersrepublik Deutschland).

Особи, якi були вивезенi до Нiмеччини в роки другої свiтової вiйни з територiї Польщi, для отримання документiв, крiм того, можуть безпосередньо звертатись до польських установ: Buiro Informacji i Poszukiwan (Rzeczpospolita Polska, PCK 00-640 Warszawa, ul. Mokotowska, 14), Archiwum Glownej Komisji Badania (Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu, Rzeczpospolita Polska, IPN 00-898 Warszawa, al. Solidarnosci, 127).

Додаткову iнформацiю про механiзм отримання компенсацiї вiд органiзацiй Федеративної Республiки Нiмеччина за примусовi роботи можна отримати вiд адвокатiв Української iноземної юридичної колегiї «Укрiнюрколегiя», якi за наявною в Мiнiстерствi iнформацiєю займаються вирiшенням подiбних питань та мають вiдповiдний досвiд («Укрiнюрколегiя»: 01034, Київ, вул. Золотоворiтська, 2-а; тел.: (044) 234-52-08, 246-53-90, 246-5391, 246-53-92).

З питань отримання документiв про переселення у 1945-1946 роках на пiдставi Угоди мiж урядом УРСР та Польщi необхiдно звертатись до Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України (01004, Київ, вул. Пушкiнська, 28; тел.: (044) 224-10-70).

Питаннями розшуку зниклих громадян, розшуку родичiв, встановлення мiсць поховань займається Служба розшуку Нацiонального товариства Червоного Хреста України.

Витребування документiв з України

З питань витребування документiв з України особи, якi проживають за кордоном, звертаються до українських дипломатичних представництв та консульських установ в країнi перебування для оформлення вiдповiдного запиту. Запити можуть надсилатися громадянами безпосередньо на адреси архiвних установ України. Про результати розгляду таких звернень громадян iнформують дипломатичнi представництва та консульськi установи України.

Пам'ятка по витребуванню з України документiв про реєстрацiю актiв громадянського стану

На пiдтвердження фактiв, що пiдлягають реєстрацiї в органах реєстрацiї актiв громадянського стану, цими органами видаються належним чином засвiдченi свiдоцтва або довiдки, якi мiстять основнi данi про особу.

1. Повторнi свiдоцтва видаються особам, на яких складено запис акта громадянського стану, а повторнi свiдоцтва про народження дiтей можуть видаватися їх батькам i усиновителям. Повторнi свiдоцтва про народження дiтей, якi не досягли 18 рокiв, можуть також видаватися опiкунам, пiклувальникам i адмiнiстрацiї дитячих закладiв, в яких дiти перебувають на вихованнi. Особам, яким виповнилося 16 рокiв, повторнi свiдоцтва можуть видаватися при наявностi паспорта.

Особi, позбавленiй батькiвських прав, повторнi свiдоцтва про народження дiтей не видаються. При видачi повторного свiдоцтва про народження вiдомостi про батькiв наводяться у повнiй вiдповiдностi з даними запису акта про народження.

Повторнi свiдоцтва про смерть видаються лише родичам померлого (дiтям померлого, в тому числi й усиновленим, другому з подружжя, братам i сестрам померлого, дiду i бабцi померлого як з боку батька, так i з боку матерi).

Родиннi вiдносини повиннi бути пiдтвердженi документально.

2. Повторнi свiдоцтва про одруження, яке припинено, не видаються. В цьому разi на прохання заявникiв видається довiдка встановленого зразка.

3. Довiдки про реєстрацiю актiв громадянського стану видаються особам, на яких складено актовий запис. Крiм того, довiдки про реєстрацiю народження, одруження, розiрвання шлюбу, перемiни прiзвища, iменi, по батьковi, про внесення змiн, доповнень, виправлень в запис акта видаються родичам по прямiй висхiднiй та низхiднiй лiнiї, а також усиновителям, опiкунам та пiклувальникам.

4. В заявi про видачу повторного свiдоцтва зазначаються: прiзвище, iм'я, по батьковi та адреса заявника; прiзвище, iм'я, по батьковi особи, вiдносно якої запитується свiдоцтво; яке необхiдне свiдоцтво; коли i яким органом реєстрацiї актiв громадянського стану складено запис акта громадянського стану; мета запиту повторного свiдоцтва.

Якщо запитується свiдоцтво про народження, додатково зазначаються прiзвище, iм'я, по батьковi батькiв. При витребуваннi свiдоцтва про одруження або розiрвання шлюбу зазначається також з ким зареєстровано чи розiрвано шлюб.

Продолжение следует.

Підготовлено за матеріалами офіційного веб-сайту МЗС України – www.mfa.gov.ua

_ЖИЗНЬ В РИТМЕ САЛЬСЫ
Как колумбийцам удалось сохранить свое знаменитое умение радоваться жизни

В ЕВРОПУ – БЕЗ ВИЗ
Что должны знать украинцы, чтобы успешно воспользоваться безвизовым режимом с ЕС

ВЫЖИТЬ В ЧУЖОЙ СТРАНЕ
Часто незнание иностранных языков и непонимание местных обычаев приводят к недоразумениям


ГОЛОВНА - АРХІВ - Новини - Аналітика - Імміграція - Візи - Робота - Освіта - Інтеграція - Туризм - Аеробус - Автотур - Гроші - Нерухомість - Шопінг - Фотокадр - Країнознавство - Культура - Гід гурмана - Мандри - Дивосвіт - Зона закону - Безпека - Просто життя - Особистий досвід - Спортивний інтерес - Здоров'я - Технології

«Заграниця» - інформаційно-аналітичний дайджест про еміграцію, роботу, навчання та відпочинок за кордоном


E-mail: info@zagranitsa.info
© «Заграниця» (1999-2024)