Заграниця

Інформаційно-аналітичний дайджест для всіх, хто їде за кордон або залишається вдома

ГОЛОВНА - АРХІВ - Новини - Аналітика - Імміграція - Візи - Робота - Освіта - Інтеграція - Туризм - Аеробус - Автотур - Гроші - Нерухомість - Шопінг - Фотокадр - Країнознавство - Культура - Гід гурмана - Мандри - Дивосвіт - Зона закону - Безпека - Просто життя - Особистий досвід - Спортивний інтерес - Здоров'я - Технології

«Заграниця» №5 (110)

РАБОТА


Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном

1/2/2002

1. Загальні положення

1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном (далі – Ліцензійні умови) розроблені відповідно до Законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про зайнятість населення», «Про зовнішньоекономічну діяльність».

1.2. Ліцензійні умови встановлюють перелік організаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни та визначення вживаються у такому значенні:

посередник – су6'єкт господарювання, який в установленому законодавством порядку отримав ліцензію на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном – надання суб'єктами господарювання послуг з пошуку роботи відповідно до заявок роботодавців щодо незайнятих робочих місць (вакантних посад) та надання інформаційно-консультативних послуг щодо можливостей працевлаштування, умов та розмірів оплати праці, найменування та місцезнаходження роботодавців;

клієнт – будь-яка особа, яка з метою працевлаштування за кордоном звертається до посередника;

умови праці – сукупність факторів виробничого середовища, які впливають на стан здоров'я та працездатність працівника в процесі праці, а також установлена тривалість робочого часу та часу відпочинку, надання відпусток, оплата праці, а також заходи в гaлyзi соціального забезпечення відповідно до законодавства про працю держави працевлаштування;

обробка особистих даних клієнта – збір, збереження, підбір, поширення посередником інформації, що стосується кваліфікації та професійного досвіду клієнта, або будь-якої іншої інформації щодо його працевлаштування.

1.4. Вид господарської діяльності – посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном – повинен бути зазначений в установчих документах суб'єкта господарювання (для юридичної особи).

1.5. Органом ліцензування цього виду господарської діяльності є Miніcтepство пpaцi та соціальної політики України (Мінпраці).

1.5.1. Мінпраці видає, переоформлює та анулює ліцензії, видає копії та дублікати ліцензії, веде ліцензійні справи та ліцензійні реєстри.

1.5.2. Для вирішення питань ліцензування посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном Мінпраці створює комісію, затверджує Положення про неї та її склад. Засідання та рішення комісiї оформлюються протоколом.

1.6. Ліцензія на провадження посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном є єдиним документом дозвільного характеру, який дає право суб'єкту господарювання на здійснення цього виду діяльності в межах території України при умові виконання ним Ліцензійних умов.

Термін дії ліцензії складає три роки.

2. Видача, переоформлення та анулювання ліцензії; видача копій та дублікатів ліцензій

2.1. Суб'єкт господарювання, який має намір провадити посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до Мінпраці із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії (додаток 1). Зазначена заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом (додаток 2), копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів Мінпраці та підписом відповідальної особи.

2.1.1. До заяви про видачу ліцензії додаються копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа, а також документи, перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 року №756.

2.2. У разі наявності в заявника філій, інших відокремлених підрозділів у заяві про видачу ліцензії зазначається ix місцезнаходження. У разі створення нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу посередник подає заяву про видачу кoпiї ліцензії (додаток 3), а також документи, зазначені в підпункті 2.1.1.

У цих випадках Мінпраці видає засвідчену ним копію ліцензії, що підтверджує право філії або відокремленого підрозділу посередника на провадження посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

2.3. Посередник не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній або фiзичнiй особі для провадження посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

2.4. У разі виникнення змін даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, посередник повинен протягом десяти робочих днів подати до Mінпрацi повідомлення у письмовій формі разом з документами або їx нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

2.4.1. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії: у зв'язку зі зміною найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності; місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – посередник протягом десяти робочих днів зобов'язаний подати до Mінпраці заяву про переоформлення ліцензії (додаток 4) разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їx нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни. Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлялася.

2.4.2. У разі переоформлення ліцензії приймається рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.

2.4.3 Посередник, який подав заяву та відповідні документи про переоформлення ліцензії, може провадити свою діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії на провадження посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, яка видається Мінпраці.

Не переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною.

2.5. Посередник, який подав заяву про видачу дубліката ліцензії (додаток 5) замість втраченої або пошкодженої та відповідні документи, може провадити свою діяльність на підставі довідки про подання заяви про видачу дубліката ліцензії на провадження посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, яка видається Мінпраці.

3. Організаційні вимоги провадження посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном 3.1. Посередник зобов'язаний:

3.1.1. Провадити посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном за умови наявності в нього ліцензії, укладення зовнішньоекономічного договору та дотримання цих Ліцензійних умов, законодавства та міжнародних договорів України.

3.1.2. Зареєструватись у місцевому центрі зайнятості за своїм місцезнаходженням як платник страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття згідно з п.2 ст.35 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

3.1.3. Заповнювати реєстраційні картки громадян України за типовою формою № 1-ЕМ та подавати місцевим органам державної служби зайнятості статистичну звітність за формою № 1-ТМ та в порядку, що встановлені наказом Міністерства статистики України від 31.01.96 №28 «Про затвердження форм державної статистичної звітності про зовнішню трудову міграцію для Міністерства праці України», зареєстрованим Міністерством юстиції України 06.02.96 за №54/1079.

3.1.4. Вести журнал єдиного обліку клієнтів, яким надано послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (додаток 6). Цей журнал повинен бути прошнурований, пронумерований та завірений печаткою посередника.

4. Вимоги до службового приміщення

4.1. При провадженні посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном посередник повинен мати службове приміщення (офіс) та документ, що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним приміщення для провадження діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

4.2. Біля входу до службового приміщення (офісу) посередника має бути вивіска з зазначенням: свого найменування (логотипу), згідно з установчими документами посередника (крім фізичних ociб – суб'єктів підприємницької діяльності); інформації про режим його роботи.

4.3. У службовому приміщенні посередника, де проводиться приймання, на доступному для клієнта місці мають бути нормативно-правові акти та документи, а саме:

* копія свідоцтва про державну реєстрацію;
* копія ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
* інформація про повне найменування посередника, його адреса, номера телефонів, прізвища, ім'я та по батькові керівника (власника);
* номера телефонів місцевого органу державної служби зайнятості України, представництва Державною комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва;
* ці Ліцензійні умови;
* витяг із Закону України «Про захист прав споживачів» у частині надання послуг;
* книга відгуків та пропозицій.

4.4. У разі планового закриття службового пpимiщeння (ремонт, санітарна обробка, зміна місцезнаходження, зупинення посередницької діяльності тощо) посередник не пізніше, ніж за п'ять днів повідомляє про це клієнтів та вивішує відповідне оголошення при вході до службового приміщення посередника.

5. Вимоги до укладення договорів посередником при наданні послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном

5.1. Посередники організовують надання послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном на підставі договорів (контрактів), які укладаються в письмовій формі.

5.2. Зовнішньоекономічний договір (контракт) з іноземним суб'єктом господарювання (роботодавцем чи посередником) про посередництво у працевлаштуванні за кордоном повинен відповідати вимогам законодавства України, зокрема вимогам Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

5.2.1. 3 укладенням зовнішньоекономічного договору посередник повинен отримати від свого іноземного партнера:

* копію дозволу на працевлаштування громадян України, виданого роботодавцю уповноваженим органом країни працевлаштування, якщо зовнішньоекономічний договір укладено з роботодавцем (крім випадків посередництва у працевлаштуванні моряків на судна іноземних власників);
* копію дозволу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності у працевлаштуванні громадян України, виданого уповноваженим органом країни працевлаштування посереднику, якщо зовнішньоекономічний договір укладено з посередником;
* копію документа (витяг iз торговельного, банківського або судового реєстру), що підтверджує факт реєстрації іноземного суб'єкта господарської діяльності у країні місцезнаходження, якщо зовнішньоекономічний договір передбачає тільки посередництво у працевлаштуванні моряків на судна іноземних власників.

Зазначені документи повинні бути засвідчені згідно із законодавством країни ix видачі та легалізовані в консульській установі України (можуть бути також засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше).

* засвідчений іноземним роботодавцем проект трудового договору. Цей проект трудового договору повинен відповідати законодавству держави працевлаштування та міжнародним договорам України та містити основні реквізити роботодавця, професійні вимоги до працівника, відомості про характер роботи, умови праці, її оплати та проживання на території країни працевлаштування, соціального захисту (зокрема страхування), термін дії договору, умови його поновлення та розірвання, порядок покриття транспортних витрат тощо.

5.2.2. Документи, складені іноземною мовою, повинні бути перекладені на українську мову та нотаріально засвідчені згідно з Інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженою наказом Міністерства юстиції України 14.06.94 за №18/5 та зареєстрованою Міністерством юстиції України 07.07.94 за №152/361.

5.2.3. Зовнішньоекономічний договір (контракт) про посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном не дає права суб'єкту господарювання надавати послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном без наявності в нього відповідної ліцензії.

5.3. Посередник під час надання клієнту послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном зобов'язаний у письмової формі укладати з ним договір, котрий повинен містити таку інформацію:

* номер, дату, місце укладення договору;
* найменування посередника, номep та дату видачі ліцензії на посередництво у працевлаштування на роботу за кордоном, місцезнаходження посередника;
* відомості про клієнта (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання тощо);
* визначення предмета договору: надання послуг з пошуку роботи за кордоном;
* місце підписання трудового договору з роботодавцем;
* права, обов'язки та відповідальність сторін;
* умови змін, розірвання та анулювання договору;
* порядок вирішення спірних питань;
* визначення форс-мажорних обставин та дії стоpiн при ix настанні;
* пepeлiк додаткових послуг, що можуть бути надані посередником за плату;
* термін дії договору;
* реквізити стоpiн договору.

Цей договір укладається у двох примірниках: один видається клієнту, а другий залишається у посередника.

6. Вимоги до інформаційно-рекламної діяльності посередника

6.1. Підставою для розміщення в рекламних оголошеннях інформації щодо посередника, його можливостей у наданні послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном е наявність у нього ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

6. 2. Посередник указує в рекламі своє повне найменування, адресу, зазначену в ліцензії, номери телефонів, серію, номер i дату видачі ліцензії та орган ліцензування – Мінпраці.

6. 3. Рекламні оголошення посередника в засобах масової інформації повинні відповідати вимогам Закону України «Про рекламу». Посередник несе відповідальність за недобросовісну рекламу, включаючи інформацію про неіснуючі робочі місця, у порядку, встановленому чинним законодавством.

7. Спеціальні вимоги до провадження посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном

7.1. Під час провадження посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, посередник зобов'язаний виконувати такі спеціальні вимоги:

7.1.1. До укладення договору з клієнтом надавати йому інформацію у письмової формі (засвідчену цим посередником) про характер майбутньої роботи, загальні умови праці та проживання у країні працевлаштування.

7.1.2. Зберігати конфіденційність інформації, пов'язаної з наданням послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, згідно з законодавством України.

7.1.3. Надавати громадянам достовірну інформацію щодо характеру роботи, умов праці та проживання на території країни працевлаштування.

7.1.4. Не дискримінувати клієнтів за віком, статтю, походженням, за релігійними та політичними переконаннями, національністю, місцем проживання та іншими ознаками.

7.1.5. Не стягувати будь-які види попередніх оплат за послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном до остаточного укладення клієнтом трудового договору з іноземним роботодавцем.

7.1.6. Не продавати клієнтам адреси іноземних роботодавців, посередницьких фірм, державних органів зайнятості інших країн, оприлюднені в засобах масової інформації (зокрема, у мережі «Internet»).

7.1.7. Не пропонувати посередництво у працевлаштуванні громадян на роботу за кордоном за видами діяльності, які заборонені або зайняття якими тягне за собою відповідальність» згідно з чинним законодавством України чи міжнародними нормами.

_ЖИЗНЬ В РИТМЕ САЛЬСЫ
Как колумбийцам удалось сохранить свое знаменитое умение радоваться жизни

В ЕВРОПУ – БЕЗ ВИЗ
Что должны знать украинцы, чтобы успешно воспользоваться безвизовым режимом с ЕС

ВЫЖИТЬ В ЧУЖОЙ СТРАНЕ
Часто незнание иностранных языков и непонимание местных обычаев приводят к недоразумениям


ГОЛОВНА - АРХІВ - Новини - Аналітика - Імміграція - Візи - Робота - Освіта - Інтеграція - Туризм - Аеробус - Автотур - Гроші - Нерухомість - Шопінг - Фотокадр - Країнознавство - Культура - Гід гурмана - Мандри - Дивосвіт - Зона закону - Безпека - Просто життя - Особистий досвід - Спортивний інтерес - Здоров'я - Технології

«Заграниця» - інформаційно-аналітичний дайджест про еміграцію, роботу, навчання та відпочинок за кордоном


E-mail: info@zagranitsa.info
© «Заграниця» (1999-2024)